Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Econòmic i Financera

02.02-Tramit Autorització per a l´ocupació de la via pública mitjançant la col·locació de taules, cadires i elements auxiliars.

Tornar Imprimir

Descripció

Concessió de llicència municipal per a l´ocupació de la via pública amb taules, cadires y elements accessòris (tals como tendals, estufes, jardineres, valles...)

Qui el pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica titular de llicència municipal d´obertura i posada en funcionament d´establiments hostalers.

Requisits

- Ha tractar-se d'establiments hostalers sotmessos a l'àmbit d'aplicació de la normativa d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, en immobles o locals, sempre i quan el local comercial suporte l'exercici de l'activitat que es pretén exercir en la via pública, conte al seu interior amb zona habilitada per a la prestació del servei amb taules i cadires i, sempre i quan la normativa estatal, autonòmica o local s'opose a açò.
- Els sol¿licitants hauran d'estar al corrent amb les obligacions tributàries municipals.
- Els terminis de presentació de la sol¿licitud són:
a) Llicència anual: de l'1 d'octubre al 15 de novembre de l'any natural anterior a la sol·licitud d'autorització.
b) Llicència de temporada (semestral i trimestral) es realitzarà com a mínim amb 1 mes d'antelació a l'inici del període d'ocupació.

Documentació a aportar

Juntament amb la instància normalitzada s'acompanyarà:
- Original o fotocòpia de la llicència d'abertura i posada en funcionament de l'establiment.
- Plànol de situació del local on es sol¿licita l'ocupació de la via pública, segons les característiques descrites en la instància.
- Original o fotocòpia de la pòlissa del segur de responsabilitat civil general i incendis així com l'últim rebut pagat.
- Certificat de la Tresoreria municipal d'estar al corrent amb les obligacions tributàries (a aportar per la administració d'ofici).

On sol·licitar-lo?

Registre General

Horari

De 9:00 h a 14:00 h.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 3 Mesos

Preu i forma de pagament

Será els previstos en l´ordenança fiscal reguladora.

Normativa

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP).
- Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals (*RBCL).- Ordenança Municipal d'Ocupació de la Via Pública amb taules, cadires i elements accessoris (*OMOVPMSEA).

Qui tramita la sol·licitud?

Secretaria

Descàrrega d´arxius

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals


. ()
Telèfon: | Fax:
Correu electrònic: